رئیس هیأت کشتی استان خراسان جنوبی:

حضور رئیس فدراسیون در استان اتفاق بسیار خوبی بود
مهمترین پروژه اجرایی ما تعیین تکلیف شد


۱۰:۳۲ ۱۳۹۹/۷/۳
برای حضور در جام های زیلکوفسکی و پیتلاسینسکی

فدراسیون کشتی لهستان از تیم های ملی ایران دعوت کرد


۹:۲۴ ۱۳۹۹/۷/۳
new1 آرزوی سلامتی برای مسئول رسیدگی به امور پیشکسوتان

احمد عرب در بستر بیماری است

۱۱:۱۲ ۱۳۹۹/۷/۴

new1 رئیس هیأت کشتی استان خراسان جنوبی:

حضور رئیس فدراسیون در استان اتفاق بسیار خوبی بود
مهمترین پروژه اجرایی ما تعیین تکلیف شد

۱۰:۳۲ ۱۳۹۹/۷/۳

new1 برای حضور در جام های زیلکوفسکی و پیتلاسینسکی

فدراسیون کشتی لهستان از تیم های ملی ایران دعوت کرد

۹:۲۴ ۱۳۹۹/۷/۳