• رقابت های کشتی آزاد پیشکسوتان کشور- تهران

   نفرات برتر و تیم های برتر مسابقات گروه های D و C مشخص شدند

   • ۱۹:۴۶ ۱۳۹۷/۴/۲۸
   نفرات و تیم های برتر مسابقات گروه های D و C رقابت های کشتی آزاد پیشکسوتان کشور مشخص شدند.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی "گرامیداشت دهه کرامت" امروز (پنج شنبه) با برگزاری مسابقات گروه های D و C در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.
   اسامی نفرات و تیم های برتر این مسابقات به شرح زیر است:

                                                                                                                                                                                                      
   رقابت های کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی کشور گروه سنی C با شرکت 58 کشتی گیر از 22 استان در قالب 23 تیم طی 8 دوره با انجام 74 کشتی از تاریخ   27 لغایت 28 تیر ماه 1397 که در تهران سالن شهدای هفتم تیر برگزار گردید و نتایج آن به شرح ذیل اعلام می گردد
   اوزانمقام اولمقام دوممقام سوممقام سوممقام پنجممقام پنجممقام هفتممقام هشتممقام نهممقام دهم
   62مصطفی قلعه شاهینفیض اله تقی پورحسین ضیائیشهرام نیک پورسعید پاشازادهغلامرضاغلامحسین نژادمهران دیانتی بداییاژدر سوسونیحسین ابراریحسین تقی لو
   کیلوکرمانشاهمزندرانقزوینآ . غربیتهرانفارستوابع تهرانگیلانالبرزقم
   70ولی اله پویوسفعلیرضاجعفری نژادایرج بانصیریفردین رفیعیسعید رعبیرضا قاسمیناصر سید مهدویایوب حسینیهیبت صفامسعود نهاوندی
   کیلومازندرانفارسالبرزاصفهاناردبیلگیلانتهرانلرستانکردستانتوابع تهران
   78کاظم نریمانیمصطفی نوریرسول طغیانیمرتضی وقاریرضا محبی نسبحسین سلیمانیحسین آقاجانی پورجهانشاه چراغیعلی محمدخمیس آبادیولی جعفری
   کیلومازندرانکردستاناصفهانآ . شرقیخراسان رضویتهرانگیلانکرمانشاههمدانآ . غربی
   88علیرضا رحمتی تبریزیعلی قاسمیسیدحسین ساداتیمحمود حبیب پوربابک حیدریمسعود زارعیانمحمدمعقولیعلی چهرهصارم شیرازیمحمدرضا علیرضائی
   کیلوالبرزتوابع تهرانتهرانمازندرانکیشهمدانمرکزیسمنانکرمانشاهاصفهان
   100جمشید مصطفائیجلیل عبدالملکیحمیدرضا محمدیبهمن موجریحمیدرضا کمالیفرشاد دولتیارنادرطالبیعباس شهبازیسیدمرتضی بازیارحسین یزدانی
   کیلوخراسان رضویتهرانکرمانشاهمازندرانتوابع تهرانالبرز 6لرستانهمداناصفهانکردستان
   130منصور خطیبیوحید رهنمامحمد صالحیاکبر ارداقیغلامرضا عظیمیحسین ناصری××××
   کیلوتهرانتوابع تهرانمازندرانقزوین 4کردستان 5آ . شرقی 6××××
              
              
   مقام تیمیمازندرانتهرانتوابع تهرانالبرزکرمانشاهکردستاناصفهانخراسان رضویفارسقزوین
   115886053503636353027

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   رقابت های کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی کشور گروه سنی D با شرکت 76 کشتی گیر از 25 استان در قالب 26 تیم طی 7 دوره با انجام 95 کشتی از تاریخ   27 لغایت 28 تیر ماه 1397 که در تهران سالن شهدای هفتم تیر برگزار گردید و نتایج آن به شرح ذیل اعلام می گردد
   اوزانمقام اولمقام دوممقام سوممقام سوممقام پنجممقام پنجممقام هفتممقام هشتممقام نهممقام دهم
   62حسن جعفریمحمدرضامحمدیاحداله هدایت زادهسیدمحمدتقی کاظمیمجیدعبدالعظیمیعلی اصغر حسنوند××××
   کزیزنجانتهرانگیلانخراسان رضوی 4اصفهان 5لرستان 6××××
   70سید عبداله پیمانصمد خانپناهمهدی نجف پورمحمدحسین زیارتیمحمد صمدیعلی حیدربانقلانیحمیدرضا ربیعیمحمدحسین شهابیجواد احمدیسیدعلی اصغرحسینی
   کیلوتهرانالبرزتوابع تهرانقمهمدانایلاممازندرانمرکزیآ . غربیگیلان
   78رضا صالحیاحمدرضا سرلکسرج الدین خطیبیابراهیم پوستیحسین قهرمانیحسین جعفریبهنام طریقیمجتبی امیریانماشااله تدینپیمان قربانی
   کیلوتهرانلرستانتوابع تهراناردبیلزنجانخراسان رضویگیلانکرمانشاهاصفهانکردستان
   88صمد نژادینظرعلی بهرامیمحمدجوادصیدیایرج مرادی فراقبال عبدیقاسم جوهریپرویز چمنیحسین صادقیانیعباس خیشهسید مرتضی مرتضوی
   کیلومازندرانتهرانکرمانشاهلرستانایلامتوابع تهرانگیلانخراسان رضویهمدانالبرز
   100فرزاد هلالیعلی خالوندیمحمدحسین میرهاشمیحسین توکلیفرهاد نوریاصغرشمسینی غیاثوندقاسم توسلیان×××
   کیلوکردستانتهرانالبرزمازندرانآ . شرقیقزوین 6کرمانشاه×××
   130حسن جاهدعلی اصغر گودرزیجبار سلمانیاصغر مارانیحمید توکلیاحمد علی قبادیاننادر داروغه×××
   کیلوتهرانهمدانتوابع تهراناصفهان 4مازندران 5سمنان6قزوین×××
              
              
   مقام تیمیتهرانمازندرانتوابع تهرانالبرززنجانلرستانهمدانگیلانخراسان رضویکردستان
   135585537353534332827